Wybierz rozstaw otworów na śruby

Regulamin | Velonity.pl

Warunki usługi

Znak firmowy wydawcy (Impressum) / Informacje zgodnie z § 5 TMG / Odpowiedzialny za ten sklep internetowy jest:


Adres firmy:


DF Automotive GmbH
Marie-Curie-Ring 13
24941 Flensburg


Email: info@df-automotive.de
Telefon: +49 461 / 430 415 20
Fax: +49 461 / 40 68 45 89


Kierownik: Daniel Jonas, Felix Lemke
Internet: https://www.df-automotive.de


NIP: 15/290/06256
Numer rejestracyjny: HRB 9221 FL
Sad rejestrowy: Flensburg


USt-IdNr.: DE282006602


Wszystkie dostawy i usługi konsumentów w rozumieniu § 13 BGB oraz przedsiębiorców w rozumieniu § 14 BGB realizowane są wyłącznie na podstawie niniejszych Ogólnych Warunków.


1. Zawarcie umowy

a) Oferty w tym sklepie internetowym nie są dla nas jako sprzedającego wiążące, lecz stanowią niewiążący katalog online, stanowią zaproszenie do złożenia wiążącej oferty w formie zamówienia. Po wyssaniu zamówienia, otrzymać od nas e-mail potwierdzającym otrzymanie danych zamówienia, w tym naszych prawnych obowiązków informacyjnych. Otrzymanie zamówienia jest potwierdzane wraz z przyjęciem zamówienia niezwłocznie po jego wyssaniu za pomocą automatycznej wiadomości e-mail. Wraz z tym potwierdzeniem e-mailem doszła do skutku umowa kupna.


Wiążąca umowę można również zawrzeć wcześniej w następujący sposób:


  • Jeśli wybrałeś metodę płatności Amazon Payments, umowa zostaje zawarta w momencie potwierdzenia przez Ciebie dyspozycji płatności Amazon.
  • Jeśli wybrałeś metodę płatności PayPal, umowa zostaje zawarta w momencie potwierdzenia przez Ciebie dyspozycji płatności PayPal.
  • Jeśli wybrałeś metodę płatności SofortÜberweisung, umowa wchodzi w zżycie po potwierdzeniu zlecenia płatniczego SofortÜberweisung.
  • Jeśli wybrałeś inną oferowaną przez nas metodę płatności online, umowa jest zazwyczaj zawierana w momencie potwierdzenia przez Ciebie zlecenia płatniczego u wybranego dostawcy.

b) Konsumentem jest każda osoba fizyczna, Którą dokonuje czynności prawnej w celach, które w przeważającej mierze nie są ani handlowe, ani samozatrudnione.


c) Przedsiębiorca jest osoba fizyczna lub prawna albo spółka cywilna (spółka osobowa posiadająca zdolność prawna to spółka osobowa posiadająca zdolność nabywania praw i zaciągania zobowiązań), Którą przy zawarciu czynności prawnej wykonuje swoja działalność gospodarcza lub działalność zawodowa na własny rachunek.


2. Ograniczenia dostawy

Dostarczamy do Niemiec, Anglii, Danii, Francji, Austrii, Szwajcarii, Włoch, Belgii, Luksemburga i Holandii.


3. Metody płatności

Możesz zapłacić cenę zakupu w następujący sposób:


a) Płatność z góry przelewem
b) Paypal
c) Płatność kartą kredytowąW zależności od adresu rozliczeniowego i dostawy, jeśli to możliwe, oferujemy następujące alternatywy zapłaty zakupu:d) Płatność gotówką przy odbiorzebr /> e) Finansowanie przez Consora Finanz
f) Przelew EPS
g) Amazon Pay
h) 3x 4x Oney
i) We współpracy z Klarna Bank AB (publ), Sveavägen 46, 111 34 Sztokholm, Szwecja, zasadniczo oferujemy następujące opcje płatności, różniące się w zależności od kraju rozliczenia kupującego. Płatność jest dokonywana na rzecz Klarna:


Faktura: Termin płatności wynosi 14 dni od wysłania towaru/biletu/lub, w przypadku pozostałych usług, wykonania usługi. Warunki fakturowania za zakupy na rachunek za dostawy do Niemiec można znaleźć tutaj.


Zakup ratalny (dostępny tylko w Niemczech): Dzięki usłudze finansowania Klarna możesz podlegający odmianie płacić za zakup w miesięcznych ratach w wysokości co najmniej 1/24 całkowitej kwoty (ale co najmniej 6,95 EUR) lub na warunkach innych określonych w kasie. Płatność ratalna jest należna na koniec miesiąca po wysłaniu przez Klarna faktury miesięcznej. Więcej informacji na temat zakupu ratalnego, w tym warunki i standardowe europejskie informacje o kredycie konsumenckim, można znaleźć tutaj.


Natychmiast: Twoje konto zostanie obciążone natychmiast po złożeniu zamówienia.


Korzystanie z faktury, zakupu ratalnego i polecenia zapłaty wymaga pozytywnego sprawdzenia zdolności kredytowej. W związku z tym przekazujemy Twoje dane firmie Klarna w celu sprawdzenia adresu i zdolności kredytowej w ramach inicjowania zakupu i przetwarzania umowy kupna. Prosimy o zrozumienie, ze możemy zaoferować tylko te metody płatności, które są dozwolone na podstawie wyników kontroli kredytowej. Dalsze informacje i warunki użytkowania Klarnas dla Niemiec można znaleźć tutaj. Ogólne informacje o Klarnie znajdziesz tutaj. Twoje dane osobowe będą traktowane przez Klarna zgodnie z obowiązującymi przepisami o ochronie danych oraz zgodnie z informacjami zawartymi w przepisach dotyczących ochrony danych Klarna w Niemczech.


4. Zatrzymanie tytułu

a) Konsumentów obowiązuje:


Dostarczony towar pozostaje nasza własnością do czasu pełnej zapłaty ceny zakupu. W przypadku płatności czekiem, wekslem lub przelewem bankowym cenę zakupu uważa się za zapłacona, gdy została nieodwołalnie zaksięgowana na naszym koncie.


b) Do przedsiębiorców stosuje się:


Dostarczony towar pozostaje nasza własnością do czasu pełnej zapłaty ceny zakupu. W przypadku płatności czekiem, wekslem lub przelewem bankowym cenę zakupu uważa się za zapłacona, gdy nasze konto zostało nieodwołalnie zaksięgowane. Zastrzeżenie własności dotyczy również roszczeń, które mamy wobec kupującego z bieżących stosunków handlowych. Jeżeli wartość wyżej wymienionego zastrzeżenia własności przekracza roszczenia, które maja być dla nas zabezpieczone o więcej niż 10%, zwolnimy nadwyżki zabezpieczeń na zadanie. Jeśli nasze towary są odsprzedawane w ramach zwyklej działalności gospodarczej, roszczenia wynikające z odsprzedaży towarów są już od nas potrącane w celu zabezpieczenia zapłaty ceny zakupu, pod warunkiem, ze cena zakupu zostanie odsprzedana. W takim przypadku kupującemu przysługuje prawo do ściągnięcia roszczeń. Przyjmujemy to zlecenie. Roszczenia nie mogą być przeniesione na osobę trzecia w celu windykacji. W przypadku przetworzenia zakupionego u nas towaru, jesteśmy uważani za producenta tych nowych towarów, o ile cena zakupu nie została jeszcze w pełni zapłacona w momencie przetwarzania towaru.


5. Ceny

Wszystkie ceny w koszyku zawierają ustawowy podatek od wartości dodanej (VAT) kraju dostawy i nie zawierają kosztów wysyłki. W przypadku dostaw do krajów Unii Europejskiej (UE) konsumenci nie musza płacić dodatkowego podatku VAT. W przypadku dostaw do krajów spoza UE może obowiązywać podatek od sprzedaży importowej, cło importowe i inne cła importowe. Kupujący zawsze musi to znosić.


6. Odpowiedzialność za wady

a) Konsumentów obowiązuje:


W przypadku wad nowego zakupionego u nas towaru przejmujemy odpowiedzialność za wady w okresie ustawowym. W przypadku towaru używanego odpowiedzialność za wady jest ograniczona do 1 roku od dostarczenia towaru. Dalsze roszczenia kupującego, w szczególności z tytułu gwarancji jakości produktu lub z powodu podstępnego zatajenia wady, jak również roszczenia odszkodowawcze i roszczenia z tytułu uszczerbku na życiu, ciele, zdrowiu i rażącego niedbalstwa pozostają nienaruszone.


b) Do przedsiębiorców stosuje się:


Za wady zakupionego u nas nowego towaru przejmujemy odpowiedzialność za wady w okresie ustawowym. W przypadku towarów używanych odpowiedzialność za wady jest wyłączona. Dalsze roszczenia kupującego, w szczególności z tytułu gwarancji jakości produktu lub z powodu podstępnego zatajenia wady, jak również roszczenia odszkodowawcze i roszczenia z tytułu uszczerbku na życiu, ciele, zdrowiu i rażącego niedbalstwa pozostają nienaruszone. Kupujący musi sprawdzić towar natychmiast po dostarczeniu przez przewoźnika, któremu zlecił nas przewoźnik, najpóźniej w ciągu 8 dni roboczych, o ile jest to możliwe w normalnym toku działalności, a w przypadku wykrycia wady niezwłocznie nas o tym powiadomić. Jeżeli kupujący nie zgłosi towaru, uważa się, ze towar został zatwierdzony, chyba ze wada nie była widoczna podczas oględzin. Jeśli taka wada pojawi się później, zgłoszenia należy dokonać niezwłocznie po wykryciu; w przeciwnym razie towar uważa się za zaakceptowany, nawet biorąc pod uwagę te wadę. Terminowe wysłanie zawiadomienia jest wystarczające do zachowania praw. Powyższe przepisy nie maja zastosowania, jeżeli wadę podstępnie zatailiśmy. Widoczne lub oczywiste uszkodzenia transportowe należy niezwłocznie zgłosić przewoźnikowi. Wszelkie zwroty musza być „bezpłatne”.


c) W przypadku udzielenia gwarancji producenta na poszczególne produkty, niniejsza gwarancja producenta nie ogranicza roszczeń z tytułu odpowiedzialności za wady.


7. Przejście ryzyka

a) Konsumentów obowiązuje:


Ryzyko przypadkowej utraty i przypadkowego uszkodzenia towaru przechodzi na kupującego dopiero z chwila wydania towaru kupującemu.


b) Do przedsiębiorców stosuje się:


Ryzyko przypadkowej utraty i przypadkowego uszkodzenia towaru przechodzi na kupującego z chwila przekazania towaru spedytorowi, przewoźnikowi lub innej osobie lub instytucji odpowiedzialnej za realizacje przesyłki.


8. Zużyty olej

Oleje odpadowe to oleje, które powstają jako odpady i składają się całkowicie lub częściowo z oleju mineralnego, syntetycznego lub biogenicznego. Zużyty olej nie należy do kanalizacji. Olejów odpadowych nie wolno mieszać z innymi odpadami. Zużyty olej można oddać w lokalnym punkcie zbiorki zużytego oleju. Zużyty olej możesz nam również bezpłatnie zwrócić lub przesłać do nas do ilości zakupionych u nas olejów. Nasz adres:


DF Automotive GmbH
Marie-Curie-Ring 13
24941 Flensburg


9. Uwaga zgodnie z prawem dotyczącym baterii!

Jesteś prawnie zobowiązany do zwrotu zużytych baterii. Zużytych baterii nie wolno wyrzucać do kosza na śmieci. Baterie, w tym te znajdujące się w urządzeniach, mogą zostać nam zwrócone bezpłatnie po użyciu lub odesłane z odpowiednia oplata pocztowa. Nasz obowiązek odbioru jest ograniczony do zużytych baterii tego typu, które nosimy lub nosiliśmy jako nowe baterie w naszym asortymencie oraz do ilości, Którą użytkownicy końcowi zwykle wyrzucają. Nasz adres:


DF Automotive GmbH
Marie-Curie-Ring 13
24941 Flensburg


Zużyte akumulatory można ponadto bezpłatnie oddać do komunalnego zakładu utylizacji odpadów. Przekreślony kosz na kolkach na baterii lub jej opakowaniu oznacza, ze bateria zawiera szkodliwe substancje. Zanieczyszczenia te są oznaczone skrótem „Hg” = rtęć; „Cd” = kadm i „Pb” = ołów.


10. Odpowiedzialność

Zawartość tego sklepu internetowego została stworzona przez nas z wielka starannością. Niemniej jednak często nie możemy przewidzieć odchyleń związanych z produkcja w informacjach technicznych. Jeśli pewne informacje są dla Ciebie szczególnie ważne, sprawdź je przed każda instalacja. Następujące zasady dotyczą konsumentów: Niezastosowanie się do tej instrukcji nie ma żadnego wpływu na roszczenia gwarancyjne. Zastrzegamy sobie prawo do odstępstw w kolorze i wzornictwie, pod warunkiem, że nie są one istotne dla produktu. W przypadku umyślnego działania i rażącego niedbalstwa ponosimy pełna odpowiedzialność. Ponosimy odpowiedzialność tylko za proste i niewielkie zaniedbania w zakresie istotnych zobowiązań umownych. Odpowiedzialność jest ograniczona do wredniej szkody przewidywalnej zwykle w momencie zawierania umowy. Wszelka dalsza odpowiedzialność jest wykluczona. To ograniczenie i ograniczenie odpowiedzialności dotyczy również naszych zastępców.


Powyższe ograniczenie i ograniczenie odpowiedzialności (zarówno dla nas, jak i dla naszych pełnomocników) nie dotyczy roszczeń z tytułu odpowiedzialności za produkt lub roszczę gwarancyjnych, które maja na celu ochronę klienta przed zaistniała szkoda, a także za szkody wynikające z naruszenie życia, ciała i/lub zdrowia.


Ten sklep internetowy może zawierać linki do innych stron internetowych. Po utworzeniu linków sprawdziliśmy je i zawartość odpowiednich stron internetowych pod katem legalności. Wyraźnie zaznaczamy, ze nie ponosimy odpowiedzialności za ich wygląd i zawartość. Wyraźnie dystansujemy się od wszelkich treści stron, do których prowadza linki, ponieważ nie mamy wpływu na ich zawartość. Operatorzy powiązanych stron internetowych i ich treści ponoszą za nie wyłączna odpowiedzialność.


Ponadto dotyczy tylko przedsiębiorców:


Elementy, które są połączone (zmontowane) z innym elementem, musza zostać wyregulowane przed montażem i sprawdzone pod katem dokładności dopasowania. Nie przyjmujemy żadnych szkód następczych spowodowanych nieprzestrzeganiem tego postanowienia. Ponadto przed zawarciem umowy kupna należy zapoznać się z wszelkimi warunkami, ograniczeniami i dopuszczenia mi TÜV oraz ich przestrzegać. W przypadku niezgodności nie ponosimy odpowiedzialności za wynikające z tego koszty/szkody.


11. Dalsze informacje

Po złożeniu zamówienia otrzymasz od nas e-mail potwierdzający otrzymanie danych zamówienia, w tym naszych ustawowych obowiązków informacyjnych. To potwierdzenie nie stanowi potwierdzenia zamówienia. Umowa kupna zostaje zawarta tylko wtedy, gdy potwierdzimy to zamówienie wysyłając towar do Ciebie lub wysyłając ekspresowe potwierdzenie zamówienia w ciągu 3 dni roboczych od otrzymania zamówienia. Umowa będzie przez nas przechowywana. Zapisany przez nas tekst umowy zostanie Ci przekazany w potwierdzeniu otrzymania danych zamówienia. Możesz wydrukować lub zapisać ten tekst. Nie masz dostępu do tych danych. Możesz zidentyfikować błędy wprowadzania, sprawdzając koszyk i tam je zmieniając lub użyj funkcji "WSTECZ" na poprzedniej stronie, aby je zmienić. Jeżykiem dostępnym do zawarcia umowy jest wyłącznie jeżyk niemiecki. Nie podlegamy żadnym kodeksom postepowania.


12. Copyright

Cala zawartość tego sklepu internetowego, zarówno zdjęcia, teksty (w tym niniejszy regulamin) jak i tabele są chronione prawem autorskim. Wyraźnie zabrania się wykorzystywania zawartości niniejszego sklepu internetowego w całości lub w części w jakiejkolwiek formie bez naszej wyraźnej zgody.


13. Informacje prawne

Komisja Europejska utworzyła platformę internetowa do internetowego rozstrzygania sporów („platforma OS”) miedzy przedsiębiorcami a konsumentami. Platforma systemu operacyjnego jest dostępna pod adresem https://ec.europa.eu/consumers/odr/.


Nie uczestniczymy w procedurze „Alternatywnego rozstrzygania sporów” (AS) za pośrednictwem internetowego portalu rozstrzygania sporów (OS).


14. Ostateczne warunki

W miarę możliwości zastosowanie ma prawo Republiki Federalnej Niemiec z wyłączeniem Konwencji Narodów Zjednoczonych o sprzedaży. Jeśli jesteś konsumentem, ma to zastosowanie tylko w zakresie, w jakim prawa, do których masz prawo w kraju, w którym masz miejsce zwykłego pobytu, nie są w rezultacie ograniczone lub cofnięte. Jeżeli kupujący jest kupcem w rozumieniu HGB, osoba prawna prawa publicznego lub specjalnym funduszem prawa publicznego lub jeśli nie ma ogólnej jurysdykcji w Niemczech, miejscem jurysdykcji jest siedziba naszej firmy dla wszystkich sporów wynikających z tego stosunku umownego.


Jeżeli jedno lub więcej postanowień niniejszych Ogólnych Warunków jest lub stanie się nieważne, ważność pozostałych postanowień pozostaje nienaruszona. Przepis ustawowy zastępuje nieważne postanowienie.


 


icon-cookie-tire-bitten Używamy plików cookie
Na naszej stronie internetowej używamy plików cookie. Niektóre z nich są istotne, podczas gdy inne pomagają nam ulepszać tę witrynę i doświadczenia użytkowników. Klikając na „Akceptuj wszystkie”, wyrażasz zgodę na używanie plików cookie i innych technologii do przetwarzania Twoich danych. Więcej informacji na ten temat znajdziesz w naszej Polityka prywatności.
checkbox-essenziell Istotne
checkbox-marketing Marketing
checkbox-statistiken Statystyki
checkbox-externe-medien Zewnętrzne media